PI-SceI

Type

Wild-Type


Target Sequence

-11  -10  -9   -8   -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11  
C T A T G T C G G G T G C G G A G A A A G A

FASTA SequenceCFAKGTNVLMADGSIECIENIEVGNKVMGKDGRPREVIKLPRGRETMYSVVQKSQHRAHKSDSSREVPELLKFTC
NATHELVVRTPRSVRRLSRTIKGVEYFEVITFEMGQKKAPDGRIVELVKEVSKSYPISEGPERANELVESYRKAS
NKAYFEWTIEARDLSLLGSHVRKATYQTYAPILYENDHFFDYMQKSKFHLTIEGPKVLAYLLGLWIGDGLSDRAT
FSVDSRDTSLMERVTEYAEKLNLCAEYKDRKEPQVAKTVNLYSKVVRGNGIRNNLNTENPLWDAIVGLGFLKDGV
KNIPSFLSTDNIGTRETFLAGLIDSDGYVTDEHGIKATIKTIHTSVRDGLVSLARSLGLVVSVNAEPAKVDMNGT
KHKISYAIYMSGGDVLLNVLSKCAGSKKFRPAPAAAFARECRGFYFELQELKEDDYYGITLSDDSDHQFLLANQV
VVHNC

Crystal Structure

PDB File
PyMOL File


Additional Information

Author: Barry Stoddard

Notes:


Date Added: 2012-01-02