I-SscMI

Type

Wild-Type


Target Sequence

-11  -10  -9   -8   -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11  
A G G T A C C C T T T A A A C C T A T T A A

FASTA SequenceFYSTSNIYVNKNINPWFLTGFIDGEGCFRISLTKVTRAIGWRVQLFFQINLHKKDIALLEDIRDYFGVGMIHKSG
TNLVQYRIQTFDELSILINHLNDYPLVSQKKWDFELFKQAHELVKMNEHLNKEGILKIVSLKASLNLGLSEALKL
AFPNVKNATKLTSSTVSIPDPHWFSGFTSAEGCFMVGIAKSKESTTGYQVYLSFIVTQHVRDELLLKCLIDYFSC
GRLARKRDVYEYQVSKFSDVEKFIDFFDKYPILGEKSKDYLDFRTVSEIMRSKDHLTEVGVAKVRIIKQGMNRGR

Homology Model

PDB File
PyMOL File


Additional Information

Author: Abbie Lambert

Notes:


Date Added: 2012-01-30